İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Ders İçerikleri 2014-2015

GÜZ  DÖNEMİ

ZORUNLU DERSLER

ENGY 519   EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE KURAMLARI  I

Bu ders, genel anlamda “yapısalcılık sonrası” olarak adlandırılan günümüz edebi kuramı ve eleştirisine yön vermiş bazı düşünce akımlarına bir giriştir. Günümüz kuramlarının köklerini oluşturan Sigmund Freud, Karl Marx, Ferdinand de Saussure gibi düşünürlerin görüşlerini  inceleyen öğrenciler, yapısalcıların Marxist ve psikoanalitik düşünceyi nasıl tekrar ele aldıklarını öğrenirler. Öğrenciler ayrıca feminism ve koloni-sonrası teori gibi eleştirel akımlarda Derrida’nın yapısökümcülüğünün önemini kavrarlar.

SEÇMELİ DERSLER

 ENGY 551  AMERİKAN KÜLTÜRÜ I

Bu ders Kristof Kolomb’un “Yeni Dünya”ya ayak basmasından Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na kadar olan süreçte yer alan tarihi ve eleştirel konuları ve bunu takip eden zamanda politik ve kültürel bir proje olarak “Amerika Birleşik Devletleri”nin oluşmasını inceler. Bu derste şiir, kurgusal ve kurgusal olmayan düzyazı metinleri gibi farklı türlerden metinler incelenebilir. Öğrenciler kültürel metinlerin ideolojik işlevlerini analiz etmeyi ve kimlik oluşturma süreçlerine eleştirel bir gözle bakmayı öğreneceklerdir.

ENGY 553  KOLONİ SONRASI EDEBİYATI VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK I

Bu ders, “İngiliz Edebiyatı” çalışmalarında çok önemli, ama pek de tartışılmayan bazı problemleri doğrudan ele alır: imparatorluk kültürünü tartışırken İngilizliğin kendi “Ötekiler”iyle olan ilişkisini irdeler. Öğrenciler, imparatorluk, ırk ve sömürgecilik üzerine sorular soran farklı metinleri incelerken, koloni-sonrası (“postkolonyal”) eleştiriyle tanışır ve “İngiliz” edebiyatına yeni bir eleştirel gözle bakmayı öğrenirler.

ENGY 555  FİLM ÇALIŞMALARI I

Bu ders öğrencileri film analiziyle tanıştırır, ve film analizinde kullanılabilecek farklı yaklaşımları yakından incelemelerine fırsat verir:  “Auteur”-merkezli, biçimselci, gerçekçi, kültürel, psikoanalitik ve ideolojik eleştiriler bu tür yaklaşımlar arasındadır. Öğrenciler film tarihindeki önemli eserleri ve akımları incelerken, film anlatımı ve türleri hakkındaki kuramları da eleştirel bir gözle değerlendirirler.  Derste film ve edebiyat ilişkisi, çeviri ve uyarlama sorunları gibi konular da işlenebilir.  Öğrenciler söz ve imge, edebi ve sinemasal anlatım arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde düşünme fırsatına sahip olacaklardır.

ENGY 557  KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT I

Bu derste öğrenciler “Karşılaştırma Edebiyat” hakkındaki tartışmalar hakkında bilgi sahibi olurlar; bu konular arasında “karşılaştırmalı” sıfatının belirsizliği, karşılaştırmalı edebiyatın “teori” ile birlikte yükselişi, ve karşılaştırmalı edebiyatla kültür çalışmaları arasında yaşanan düşünsel gerilim yeralabilir. Karşılaştırmanın sınırlarını belirleyen Avrupa-merkezli yaklaşıma karşı itirazlar sonucu “azınlık” edebiyatlarının, geleneksel olarak ihmal edilmiş kültürel bağlamların ve ayrıca görsel medyanın dahil edilmesiyle karşılaştırmalı alanın genişlemesi konuları da bu derste işlenebilecek konular arasındadır.

ENGY 561   İNGİLİZ EDEBİYATI ÇALIŞMALARI I

Bu ders İngiliz ve Anglofon edebiyatlarının gelişiminde yer almış başlıca akımlara bir giriş niteliğindedir. Öğrenciler edebi metinlerin analizi konusundaki yeteneklerini pekiştirirlerken, yakın-okumaya ve metni kültürel/ tarihsel bağlamları içerisinde değerlendirmeye özellikle  önem vereceklerdir. Aynı zamanda, öğrenciler metin analiziyle ilgili metodolojik sorular ve farklı edebi türler konularındaki bilgilerini geliştireceklerdir.

ENGY 565   SERBEST ÇALIŞMA I

Bu dersin amacı, öğrencilere çalıştıkları bir konuda daha derinlikli araştırma yapmak için olanak sunmak ve bağımsız araştırma ile ilişkili yeti ve disiplinleri uygulama fırsatı sağlamaktır. Bu ders isteyen öğrenciler tarafından seçmeli olarak alınabilir, ancak, asıl olarak özellikle Yüksek Lisans seviyesinde olup bir seçmeli dersi lisans müfredatından seçen öğrencilerin bu dersle ilgili ileri düzeyde çalışmalar yapması için tasarlanmıştır. Her durumda, dersi veren öğretim üyesinin onayladığı bir konu üzerine, yine onun danışmalığında yazılmış bir bağımsız araştırma makalesinin tamamlanmasıyla 2 kredi kazanılacaktır.

ENGY 577 KÜLTÜR ÇALIŞMALARI I

Bu ders “Kültür ÇalışmalarI” diye bilinen disiplinler-arası alanın kökenlerini ve gelişimini inceler. Bu amaçla öğrenciler edebiyat, antropoloji, sosyoloji ve tarih gibi alanların buluşmasından doğan teorileri incelerler. Bu alanın birleşmesinde önemli rol oynamış işaretbilim (“semiotics”) ve meta (“commodity”) hakkındaki teoriler de yakından incelenebilir. Kültür çalışmalarının diğer sorunsalları olan sınıf, toplumsal cinsiyet ve globalleşme sorunsalları da incelenebilecek diğer konulardandır.

ENGY 579 FEMİNİST VE TOPLUMSAL CİNSİYET KURAMLARI I

Bu ders edebiyatla ilişkili olarak toplumsal cinsiyetin eleştirel analizine bir giriştir. Feminist eleştiri edebi eserlerde toplumsal cinsiyetin önemini vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda yazarlık, şiirsellik ve edebiyat hakkında önemli sorular sorar ve bu konuları temsili pratikler hakkında verilen politik mücadele alanları olarak değerlendirir. Öğrenciler feminist düşüncenin tarihsel gelişimini ve bazen karşıtlıklar da barındırmasına izin veren çoğulcu yapısını incelerler: feminizmin liberal, sosyalist ve radikal versiyonları, psikoanalitik ve yapısalcı-sonrası açılımları bu çoğulcu yapının parçalarıdır. Öğrenciler toplumsal cinsiyet alanındaki değişik kuramsal modelleri farklı edebi metinlere uygulama fırsatına sahip olurlar.

ENGY 581 İNGİLİZCE ROMAN ÇALIŞMALARI

Bu derste “İngiliz” romanının tarihsel gelişimindeki önemli yapıtlar üzerinden incelenebileceği gibi roman geleneğinin ulusal bağlamda incelenmesi anlayışının dışında ve karşısında yeralan, farklı geleneklerden gelen Anglofon eserler de incelenebilir. Derste işlenebilecek konular arasında belli bir dönemde roman sanatı, romanın tarihi ve yapısıyla ilgili bir kuramsal yaklaşım, farklı romanlarda yinelenen belli bir tema, romanın tüketimi ve okuyucuyla ilişkisi gibi konular yer alabilir.

ENGY 583 İNGİLİZCE TİYATRO I

Bu derste Anglofon tiyatrosunun tarihsel gelişimi ana hatlarıyla incelenebileceği gibi, tiyatroda belirli bir dönem, tema ve kuramsal bir problem üzerinde de durulabilir. Ele alınacak konular arasında toplumsal cinsiyet, gösterisellik (“performativity”), uyarlama, “performance art” ve sahne çalışmalarının getirdiği bakış açıları ve  popüler dram yer alabilir. Bu derste Britanya, İrlanda, Birleşik Devletler’den tiyatro eserleri ya da herhangi bir Anglofon gelenekte yazılan eserler incelenebilir.

ENGY 585 EDEBİ ÇALIŞMALARDA AKADEMİK YAZIM (3-0-3)

Bu ders öğrencilerin İngiliz edebiyatı konusunda ileri düzeyde akademik makaleler yazmalarına yardımcı olacak farklı retorik ve argümantatif olasılıklar konusunda bilgilenmelerini sağlar.  Ders belli bir edebi metnin üzerine yoğunlaşır ve öğrenciler bu metin üzerine yazı yazarlarken yazma sürecinin yazım öncesi çalışma, taslaklama, yeniden inceleme ve kurgulama gibi değişik aşamalarından geçerler. Bunun yanında, öğrenciler akademik araştırma yapmak ve yaptıkları araştırmalara dayanarak belli tezler ve argümanlar geliştirmek konularında deneyim kazanırlar. 

BAHAR DÖNEMİ 

ZORUNLU DERSLER

ENGY 570   SEMİNER

Seminer dersi öğrencileri davetli konuşmacıların katılımıyla farklı metodolojik ve kuramsal sorularla tanıştırır ve yüksek-lisans öğrencilerinin kendi araştırmalarını tartışabilecekleri bir forum işlevi görür.

 SEÇMELİ DERSLER

 ENGY 552  AMERİKAN KÜLTÜRÜ II

Bu ders, Amerikan Devrimi’ni takip eden süreç içindeki tarihi ve eleştirel konular üzerine yoğunlaşır. İşlenebilecek konular arasında Birleşik Devletler’in yeni edinilmiş ulusal bağımsızlığıyla örtüşecek kültürel ve felsefi alanlardaki bağımsızlık çabalarının eleştirel incelemesi, kölelik ve cinsel ve ırksal hakimiyete karşı çıkarken edebiyat ve politikanın çakışması konuları yer alabilir.

 ENGY 554  KOLONİ SONRASI EDEBİYATI VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK II

ENGL 553 dersinde imparatorluğun Britanya edebiyatındaki önemini kavrayan öğrenciler, bu derste koloni-karşıtı ve koloni-sonrası edebiyatta ırk ve ulus ve bu kavramlarla iç içe geçmiş sınıf ve toplumsal cinsiyet kavramları hakkındaki varsayımların nasıl sarsıldığını incelerler. Öğrenciler dekolonizasyon süreçleri ve imparatorluğun tarihsel mirası konusunda bilgiler edinecek ve koloni-sonrası (“postkolonyal”) teorinin “ulusal edebiyat” kavramı açısından önemini kavrayacaklardır.

 ENGY 556  FİLM ÇALIŞMALARI II

Bu ders ENGL 555 in devamı niteliğindedir ve yönetmene, döneme, geleneğe, ya da ulusal bağlama gore seçilmiş filmlerin analizleri yer alır. Öğrenciler geçem dönemde öğrendikleri eleştirel yaklaşımları öğrenirken, alternative metodları ve kuramsal yaklaşımları da incelerler. Öğrenciler ayrıca görsel ve yazılı medyanın buluşmaları konusunda disiplinler-arası çalışmalar da yapabilirler.

 ENGY 558  KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT II

Bu ders ENGL 557 nin devamı niteliğindedir.

 ENGY 562   İNGİLİZ EDEBİYATI ÇALIŞMALARI II

Bu ders İngiliz ve Anglofon edebiyatlarının gelişiminde yer almış başlıca akımlara girişin devamı  niteliğindedir. Öğrenciler edebi metinlerin analizi konusundaki yeteneklerini pekiştirirlerken, yakın-okumaya ve metni kültürel/ tarihsel bağlamları içerisinde değerlendirmeye özellikle  önem vereceklerdir. Aynı zamanda, öğrenciler metin analiziyle ilgili metodolojik sorular ve farki edebi türler konularındaki bilgilerini geliştireceklerdir.

 ENGY 520   EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE KURAMLARI  II

Bu ders  öğrencileri günümüz edebi kuramındaki başlıca akımlarıyla tanıştırmaya devam eder. Öğrenciler günümüz edebi ve kültürel eleştirisinin farklı açılımlarının uygulanması üzerine yoğunlaşırlar; değişik kuramsal ve metodolojik yaklaşımların belirli bir çalışma alanındaki çalışmaları nasıl etkilediğini kavrarlar. Günümüz eleştirisinden okuma parçalarını analiz eden öğrenciler bu eleştirilerin kuramsal varsayımlarını tanımlamayı öğrenirler.

 ENGY 566   SERBEST ÇALIŞMA II

Bu dersin amacı, öğrencilere çalıştıkları bir konuda daha derinlikli araştırma yapmak için olanak sunmak ve bağımsız araştırma ile ilişkili yeti ve disiplinleri uygulama fırsatı sağlamaktır. Bu ders isteyen öğrenciler tarafından seçmeli olarak alınabilir, ancak, asıl olarak özellikle Yüksek Lisans seviyesinde olup bir seçmeli dersi lisans müfredatından seçen öğrencilerin bu dersle ilgili ileri düzeyde çalışmalar yapması için tasarlanmıştır. Her durumda, dersi veren öğretim üyesinin onayladığı bir konu üzerine, yine onun danışmalığında yazılmış bir bağımsız araştırma makalesinin tamamlanmasıyla 2 kredi kazanılacaktır.

 ENGY 580 FEMİNİST VE TOPLUMSAL CİNSİYET KURAMLARI II

Bu ders ENGL 579 un devami niteliğindedir.

ENGY 584 İNGİLİZCE TİYATRO II

Bu ders ENGL 583 ün devamı niteliğindedir.

 ENGY 586 İNGİLİZCE ŞİİR ÇALIŞMALARI

Bu derste Anglofon şiirinin tarihsel gelişimi ana hatlarıyla incelenebileceği gibi, şiirde belirli bir dönem, tema ve kuramsal bir problem üzerinde de durulabilir. İşlenebilecek konular arasında şiirde deneyselcilik, estetik ve sosyopolitik arasındaki ilişki, Anglofon edebiyatının değişik kültürel ve coğrafi bağlamlarda gelişimi yer alabilir.

 ENGY 588 KÜLTÜR ÇALIŞMALARI  II

Bu ders ENGL 577 nin devamı niteliğindedir.